คุณสมบัติ

Icon Educate เป็นการนำสภาพแวดล้อมทางการเรียนในรูปของดิจิทัลของคุณรวมเข้าด้วยกันให้กลายเป็นแอพพลิเคชั่นเดียว เพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

Icon Educate ไอคอน เอ็ดยูเคท
ไอคอน เอ็ดยูเคท มี 18 สาขาวิชา ซึ่งทางโรงเรียนสามารถจัดทำหลักสูตรที่มีเนื้อหาเฉพาะให้กับอาจารย์หลาย ๆ ท่าน และชั้นเรียนหลาย ๆ ห้อง เพื่อให้หลักสูตรของโรงเรียนเหมือนกัน อีกทางเลือกหนึ่ง คือ โรงเรียนสามารถเลือกหลักสูตรต่าง ๆ ในสาขาวิชาหนึ่งที่อนุญาตให้อาจารย์จัดทำเนื้อหาเฉพาะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรและความต้องการของชั้นเรียน

Subject Areas สาขาวิชา

อาจารย์แต่ละท่านจะได้รับหลักสูตรยึดตามสาขาวิชาที่ระบุ โดยหลักสูตรนั้นจะแบ่งตามสาขาวิชาที่กำหนด ซึ่งหลักสูตรหลากหลายสามารถแบ่งโดยสาขาวิชาเพื่อช่วยอาจารย์ในการจัดหลักสูตรทั้งหมดของตนเองในหลาย ๆ สาขาวิชา เช่น การอ่าน การเขียน หรือ ไวยกรณ์

Subject Courses รายวิชา

แต่ละหลักสูตรสามารถมีเนื้อหาที่เหมือนกันหรืออาจารย์สามารถเตรียมเนื้อหาของตนเองได้ นอกจากนี้ อาจารย์สามารถเพิ่มเนื้อหาที่มีอยู่ได้โดยเพียงแค่ “ปรับเปลี่ยน” บทเรียน เพื่อเพิ่มมัลติมีเดีย แบบทดสอบ หรือ กระดานอัฉริยะ

Course Content เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาถูกแบ่งเป็นที่บ้านและในชั้นเรียน สำหรับเนื้อหาที่บ้านนั้นสามารถแสดงก่อนเนื้อหาในชั้นเรียน (กิจกรรมก่อนชั้นเรียน) หรือ หลังจากเนื้อหาในชั้นเรียน (กิจกรรมหลังเรียน) สามารถสร้างชั้นเรียนได้ตามต้องการ (เช่น ชั้นเรียนที่ 1 ชั้นเรียนที่ 2 เป็นต้น) เพื่อแบ่งเนื้อหาในบทเรียนออกเป็นส่วน ๆ ในหลาย ๆ วัน ทางโรงเรียนสามารถจัดเนื้อหามาตรฐานหากต้องการ แต่อาจารย์จะยังมีสิทธิ์ในการเลือกบทเรียนของ“ตัวเอง“เพื่อเพิ่มเนื้อหาเฉพาะสำหรับชั้นเรียนเท่านั้น

Multiple Classes ชั้นเรียนต่าง ๆ

เนื้อหาสามารถถูกถ่ายทอดทีละหนึ่งเนื้อหาไปยังชั้นเรียนต่าง ๆ ภายในหลักสูตร อาจารย์เตรียมกระดานไวท์บอร์ดในแต่ละชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการสอนที่แตกต่าง นอกจากนี้อาจารย์สามารถมอบหมายกิจกรรม (ในชั้นเรียน หรือ ที่บ้าน)ให้กับชั้นเรียนต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หรือเลือกที่จะไม่มอบหมายให้กับชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายแล้ว

Head Teacher Access and Analytics การเข้าถึงและการวิเคราะห์ของหัวหน้าอาจารย์


หัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าอาจารย์มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของอาจารย์ทั้งหมดที่ได้กำหนดให้ เพื่อให้เข้าถึงสื่อการสอน ถ้าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องสอนแทนอาจารย์ที่ลาหยุดหรือตรวจสถานะของแต่ละวิชา ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ให้การอธิบายโดยคร่าว ๆ อย่างรวดเร็วว่าห้องเรียนอยู่ที่ไหน (ที่พวกเขาเรียนขณะนั้น) และเพิ่งทำอะไรไป การวิเคราะห์รายละเอียดจะแจ้งว่ากระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboards) ได้ถูกจัดเตรียมไว้และบอกว่าเมื่อใดที่พวกเขาจะเริ่มทำงานพร้อมกับจำนวนงานที่นักเรียนได้ทำเสร็จแล้ว

Student Analytics การวิเคราะห์ของนักเรียน

อาจารย์มีการวิเคราะห์รายละเอียดสำหรับแต่ละบทที่แสดงถึงสถานะของกระดานอัจฉริยะและงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดสำหรับแต่ละชั้นเรียน แสดงถึงการอธิบายอย่างคร่าว ๆ ที่รวดเร็วแก่อาจารย์เพื่อดูว่าอะไรที่ได้ใช้ไปแล้วหรือมีการแบ่งปันและมีนักเรียนที่ทำงานเสร็จในแต่ละชั้นเรียนกี่คน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ากระดานอัจฉริยะได้ถูก “เตรียม” ไว้แล้วหรือไม่ การเตรียมกระดานไวท์บอร์ดจะไม่ถูกแบ่งปันกับนักเรียน แต่จะอนุญาตให้อาจารย์ทบทวนและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะ “ถ่ายทอดสด”

Assignment Analytics and Grading การวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายและการให้คะแนน


อาจารย์สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายในรายบุคคลรวมถึงคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนได้รับ การวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์โดยรวมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นของแต่ละชั้นเรียนหรือสำของทุก ๆ ชั้นเรียนที่พยายามทำงานที่ได้รับมอบมหาย (ถ้ามีการแบ่งปันงานในหลายชั้นเรียน) นอกจากนี้ อาจารย์สามารถตรวจสอบคะแนนของนักเรียนแต่ละคนสำหรับแต่ละงานเพื่อรวมคะแนนและเวลาที่กำหนด ท้ายที่สุด อาจารย์สามารถรวมคะแนนงานของนักเรียนในสมุดคะแนนรวมโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นงานที่ให้คะแนนแทนไม่ใช่แค่งานที่ได้รับมอบหมาย

Announcements การประกาศ


อาจารย์สามารถประกาศต่อนักเรียนในแต่ละวิชาและแม้แต่ในแต่ละชั้นเรียน คุณลักษณะของกริ่ง(Buzz) ช่วยในการประกาศต่อแต่ละชั้นเรียน พร้อมด้วยไฟล์แนบที่สามารถดาวน์โหลดได้หลาย ๆ แบบ รวมถึงมัลติมีเดียถ้าหากอาจารย์ต้องการให้ประกาศด้วยวิดีโอ คุณลักษณะการตอบสนองสามารถถูกปิดการใช้งานได้เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน หรือสามารถเปิดใช้งานได้ถ้าหากต้องการผลการตอบรับ การประกาศสามารถกำหนดให้เผยแพร่ในวันที่ระบุและสามารถติดตามจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นที่ดูประกาศนี้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรมการใช้งาน (App)สำหรับการประกาศและงานที่ได้รับมอบหมาย

Grade Book สมุดคะแนน


แต่ละวิชามาพร้อมกับฟังก็ชั่นการให้คะแนนที่ช่วยให้อาจารย์สร้างสมุดคะแนนได้มากเท่าที่จำเป็นพร้อมกับลักษณะพิเศษเฉพาะของสมุดคะแนนแต่ละเล่มที่ตรงตามความต้องการของชั้นเรียน นอกจากนี้ อาจารย์สามารถสร้างองค์ประกอบของคะแนนที่ต้องการ เช่น การบ้าน งานในชั้นเรียน เป็นต้น และกำหนดให้องค์ประกอบเป็นร้อยละของคะแนนของนักเรียนทั้งหมด อาจารย์ยังสามารถตรวจสอบคะแนนของนักเรียนโดยรวมด้วยการเขียนรหัสสี (color coding) เพื่อให้เห็นภาพของนักเรียนที่ทำงานได้ไม่ดีและความสามารถในการดาวน์โหลด จากเอ็กเซล สเปรดชีต (Excel Spreadsheet) กับรายละเอียดคะแนนทั้งหมดเพื่อเตรียมให้กับโรงเรียนแบบออฟไลน์ ท้ายที่สุด อาจารย์ยังสามารถเจาะลงไปถึงองค์ประกอบของแต่ละงานเพื่อดูรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนที่สร้างคะแนนล่าสุดขึ้น

Personalized Teaching Content เนื้อหาการสอนในแบบส่วนบุคคล

โรงเรียนสามารถสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนที่สำคัญที่สุดเพื่อ “ผลักดัน” ให้กับอาจารย์ตามหลักสูตรส่วนกลางในโรงเรียนรวมทั้งให้อาจารย์ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของนักเรียน อาจารย์สามารถเพิ่มชั้นเรียนเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตร/บท เพื่อจัดระเบียบทรัพยากรการเรียนการสอนในแบบของตนเองได้ นอกจากนั้น อาจารย์สามารถเลือกเพิ่มกระดานอัจฉริยะแบบใหม่ หรือ รูปแบบของงานที่ได้รับมอบหมายที่แตกต่างกัน 8 แบบ เพื่อให้นักเรียนทำให้เสร็จที่บ้านหรือในชั้นเรียน มีตัวเลือกสำหรับอาจารย์ในการกำหนดวันที่เผยแพร่งานที่ได้รับมอบหมายล่วงหน้ารวม และวันกำหนดส่งที่รวมวันและเวลาที่เผยแพร่หรือครบกำหนด

Video with Embedded Questions วิดีโอกับคำถามแบบฝังตัว


ประเภทของงานที่เป็นที่นิยมประเภทหนึ่งสำหรับอาจารย์ คือความสามารถในการอัปโหลดวิดีโอของตัวเองซึ่งสามารถฝังคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจแบบหลายตัวเลือก สิ่งนี้จะทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอและได้ติดตามการดูวิดีโอของนักเรียน นอกจากนี้ คำถามเกี่ยวกับวิดีโอก็จะถูกคิดเป็นคะแนนสำหรับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งอาจารย์สามารถใช้เพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียน อาจารย์บางท่านเลือกที่จะบันทึกบางส่วนของการบรรยายและอัปโหลดพร้อมกับคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในภายหลัง หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ อาจารย์สามารถใช้งานของวิดีโอในยูทูบ (youtube) เพื่อฝังตัววิดีโอยูทูบผ่านเว็บลิงค์และสร้างใบงานความเข้าใจแบบออฟไลน์ของตัวเอง

Open-Ended Assessment การประเมินแบบปลายเปิด

ประเภทของงานที่ได้รับมอบหมายแบบเฉพาะสำหรับอาจารย์ คือ การประเมินแบบปลายเปิด สิ่งนี้ช่วยให้อาจารย์สามารถถามคำถามนักเรียนและรวมไปถึงสิ่งที่แนบมาด้วย (มัลติมีเดีย หรือ เอกสาร)หากจำเป็น การโต้ตอบของนักเรียนสามารถเป็นไปได้ทั้งข้อความ เอกสารแนบ หรือ แม้กระทั่งมัลติมีเดีย ประเภทงานที่ได้รับมอบหมายนี้เป็นที่นิยมเมื่อสอนผู้เรียนภาษาเพราะนักเรียนสามารถบันทึกและส่งวิดิโอผ่านโทรศัพท์มือถือของตนได้ อาจารย์มีการประเมินการพูดเป็นรายบุคคลจากวิดีโอของนักเรียนที่ตอบคำถามมากกว่าการเขียน ในขณะที่ยังช่วยให้มีเวลาว่างในชั้นเรียนซึ่งอาจจะกินเวลาไปกับการประเมินผลการพูดของแต่ละบุคคล จากนั้นอาจารย์ให้คะแนนงานแบบปลายเปิดของนักเรียน และให้ความคิดเห็นแก่นักเรียนแบบรายบุคคลและส่วนตัว

The Interactive Whiteboard! กระดานอัจฉริยะ


หลักสำคัญของโปรแกรมใช้งานของไอคอน เอ็ดยูเคท คือ กระดานอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) กระดานอัจฉริยะ คือ ส่วนโปรแกรมที่มีคุณลักษณะหลากหลายของโปรแกรมการใช้งานซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ เช่น สมาร์ทบอร์ด ( smart board) โรงเรียนสามารถใช้ห้องเรียนที่มีเครื่องฉายแอลซีดีอยู่พร้อมกับแอปเปิลทีวี (Apple TV) หรือ กูเกิล โครม (Google Chrome) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากไอทีและการติดตั้งระบบน้อยที่สุด นอกจากนี้ กระดานอัจฉริยะยังง่ายต่อการใช้งาน…ถ้าคุณสามารถใช้พาวเวอร์พ้อยท์ PowerPoint ได้ คุณก็สามารถสร้างการนำเสนอเชิงโต้ตอบที่ไม่เหมือนใครได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย!

Individual Whiteboards with Notes ไวท์บอร์ดส่วนตัวกับการบันทึก


อีกหนึ่งคุณลักษณะเฉพาะของกระดานอัจฉริยะ คือ ความสามารถของนักเรียนในการมีสำเนาส่วนตัวของการนำเสนอของอาจารย์ซึ่งสามารถจดบันทึกได้ อาจารย์จะเขียนบน ไวท์บอร์ดสไลด์ซึ่งคล้ายกับการที่พวกเขาใช้ปากกาเน้นข้อความเขียนบนไวท์บอร์ด นักเรียนสามารถเขียนข้อความของตนเองลงบนไวท์บอร์ดสไลด์ระหว่างเรียน ขณะที่การนำเสนอถูกฉายถ่ายทอดสดบนอุปกรณ์ อีกทางเลือกหนึ่ง คือ นักเรียนสามารถกลับเข้าไปดูการนำเสนอของไวท์บอร์ดที่บันทึกเอาไว้ของอาจารย์ได้เมื่ออยู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมบันทึกของตัวเอง กระดานอัจฉริยะที่บันทึกไว้นั้นช่วยให้โรงเรียนตัดสินใจว่าจะรวมอุปกรณ์แท็บเล็ตลงในห้องเรียนหรือไม่

Interactive Whiteboard Tools เครื่องมือกระดานอัจฉริยะ


กระดานอัจฉริยะมาพร้อมกับเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อช่วยให้มีประสบการณ์ในเชิงโต้ตอบที่ง่ายต่อการใช้งาน นอกเหนือจากการเขียน การพิมพ์ เครื่องมือเน้นข้อความหลายขนาดและสีแล้ว ยังมีเครื่องมือในการปรับขนาดหรือย้ายเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือคณิตศาสตร์และเครื่องมือฝังเนื้อหาเพื่อรวมเนื้อหาลงในอุปกรณ์ของคุณและตัวเลือกการฝังการค้นหาที่ปลอดภัยสำหรับ ยูทูบ (YouTube) และ กูเกิล (Google) ระบบรองรับรูปแบบไฟล์ทั้งหมดของ ภาพ รูปแบบ MP4s รูปแบบไฟล์ PDFs รูปแบบเอกสารอื่น ๆ และ พาวเวอร์พ้อยท์ (PowerPoint) (พร้อมภาพเคลื่อนไหว) ยังมีการถ่ายทอดสดการทดสอบความรู้และเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนอย่างรวดเร็วระหว่างบทเรียน

Interactive Whiteboard – Device Management กระดานอัจฉริยะ – การจัดการอุปกรณ์​

เครื่องมือที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งสำหรับอาจารย์รวมถึงกระดานอัจฉริยะ คือ การควบคุมอุปกรณ์ของนักเรียนแบบรวม การใช้แถบ “จัดการนักเรียน”(Manage Students) อาจารย์สามารถเข้าถึงหน้าจอได้อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้อาจารย์สามารถ:

  • ดูแลอุปกรณ์ของนักเรียน
  • ปิดกั้น/ทำให้หน้าจออุปกรณ์ของนักเรียนว่างเปล่า
  • ควบคุมอุปกรณ์ของนักเรียนแต่ละคน (ปิดกั้น ออกอากาศให้กับนักเรียนทุกคน ทำให้นักเรียนเป็นผู้นำเสนอ)

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมไหม

ขอให้เรานำเสนอผลงานแบบส่วนตัวที่โรงเรียนของคุณในวันนี้